1. Postanowienia ogólne.

 • Poniższy regulamin określa zasady zwierania umów sprzedaży w sklepie internetowym www.e-klinkier.eu, które w szczególnych przypadkach podlegają pisemnym negocjacjom
 • Właścicielem sklepu internetowego www.e-klinkier.eu jest AWS-klinkier Anna Wandyk Sawicka dostępny pod adresem: ul. Handlowa 7, 81-061 Gdynia,który prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji iInformacji Gospodarczej (CEIDG) NIP 5791844747, REGON:221862897
 • Podane w ofercie ceny, są cenami brutto w walucie polskiej.

2. Transakcja, forma płatności .

 • Wszystkie sprzedaże w sklepie internetowym www.e-klinkier.eu są płatne przedpłata lub przy odbiorze ;
 • Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;
 • Sprzedawca umożliwia kupującemu obejrzenie, sprawdzenie oraz odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy Gdynia, ul. Handlowa 7 w godzinach 9-15;
 • Klient dokonujący zakupu na odległość, któremu towar zostanie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej. proszony jest o niezwłoczne przesłanie na adres e-mail: sklep@aws-klinkier.pl danych do wysyłki:

– imię i nazwisko

– miejscowość , kod pocztowy, ulica, numer lokalu

– imię, nazwisko oraz numer telefonu klienta do kontaktu z kurierem

3. Dostawa towaru

koszt dostawy:

 • przy płatności gotówką 145,00 brutto za paletę 1000kg.
 • przedpłata na konto 145,00 brutto za paletę 1000kg.
 • Opłata pobraniowa uzależniona od wartości towaru
 • Przesyłki poniżej 1000 kg wyceniane indywidualnie
 • do zrealizowania wysyłki jest konieczny telefon kontaktowy klienta dla kuriera
 • faktury wystawiane są na życzenie klienta w innym przypadku zostanie wystawiany paragon fiskalny
 • Klient wybierający sposób zapłaty w formie przedpłaty na konto powinien dokonać wpłaty w terminie do 3 dni, po upływie tego okresu zamówienie jest anulowane.

Dane do wpłaty:

konto: 46 1160 2202 0000 0002 3853 4519

AWS – Klinkier Anna Wandyk Sawicka, ul. Handlowa 7, 81-061 Gdynia

tytuł płatności: numer faktury, dane klienta

 • W zależności od rodzaju zamówionych produktów czas realizacji od 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;
 • Przy produktach niestandardowych i pod indywidualne zamówienie termin dostawy może być dłuższy o czym zostanie poinformowany klient przed uiszczeniem opłaty
 • Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy (kurierowi), który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;
 • Zamówiony towar dostarczany jest na wskazany adres przez klienta: pod budynek nie jest wnoszony do lokalu

4. Odstąpienie od umowy

4.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.

AWS-Klinkier Anna Wandyk Sawicka

81-061 Gdynia ul. Handlowa 7

Tel. 602390085,

email: sklep@aws-klinkier.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą listem poleconym lub pocztą elektroniczną).

Mogą również Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dostępny jest poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

4.2 Produkty wykluczone z możliwość zwrotu

– płytka proste i kątowe ręcznie formowana (wycinana z cegły) są to produkty nieprefabrykowane pod indywidualne zamówieni klienta zatem nie podlegają zwrotowi, w cenie płytek ręcznie formowanych prezentowanych na stronie www.e-klinkier.eu jest uwzględniona usługa wycinania płytki z cegły.

– w celu uniknięcia pomyłki odnośnie koloru, struktury czy wymiaru zamawianego produktu istnieje możliwość wysłania przesyłki z wzorami na koszt klienta jak równiej wypożyczenie za kaucją planszy ze wzorami

4.3 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4.4 Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.5 Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta:

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy; Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (chyba że zachodzi przypadek określony w art. 34 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta);
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Reklamacje

5.1 Reklamację prosimy zgłaszać na adres : AWS-klinkier Anna Wandyk Sawicka, ul Handlowa 7, 81-061, Gdynia lub na adres mailowy: sklep@aws-klinkier.pl

5.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

 • zgłoszenie wady (usterki),
 • roszczenie,
 • dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

5.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

5.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

6. Ochrona danych

6.1 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

7. Specyfikacja produktów

– Kolorystyka i faktura cegieł ręcznie formowanych, cegieł maszynowych, płytek ręcznie formowanych, płytek maszynowych, płytek posadzkowych, płytek schodowych płytek parapetowych, bruków, dachówki klinkierowej jak i kamienia elewacyjnego przedstawiona na zdjęciach lub wzornikach może różnić się od wyglądu w rzeczywistości.

– Każda partia cegieł ręcznie formowanych, cegieł maszynowych, płytek ręcznie formowanych, płytek maszynowych, płytek posadzkowych, płytek schodowych, płytek parapetowych, bruków, dachówki klinkierowej jak i kamienia elewacyjnego może różnić się kolorystycznie i strukturą lica (produkt naturalny).

– prezentowane zdjęcia na stronie www.e-klinkier.eu są jedynie poglądowe i nie mogą być traktowane jako rzeczywiste odzwierciedlenie produktu.

– ze względu na właściwości fizyczne płytki ręcznie formowanej może występować do 5% pękniętych płytek w m2

8. Podsumowanie

8.1 Każdy klient ma możliwość do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

8.2 Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na stronie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną

8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego), a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

8.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub trwale zmodyfikowane.;

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności:

ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

6.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

 • W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego;
 • W myśl art. 173 oraz 174 ustawy prawo telekomunikacyjne informujemy, że dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego są zbierane automatycznie. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Najczęściej włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie nie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki Cookie można w każdej chwili usunąć ze swojego komputera, a także można także tak skonfigurować przeglądarkę, że nie wpuści ww. plików – w tym celu należy użyć ustawień przeglądarki internetowej (np. wpisując w wyszukiwarkę frazę „ustawienia prywatności dla przeglądarki XYZ”).

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności :
ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

9. Wzór formularzy

9.1 wzór formularza odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

AWS-klinkier Anna Wandyk Sawicka

ul. Handlowa 7

81-061 Gdynia

sklep@aws-klinkier.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*) ……………………….;

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….;

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………